Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website van Vion (handelsnaam van Vion N.V.)

Algemeen
Voor ieder bezoek aan en gebruik van de website van Vion gelden onderstaande Gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”). Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website van Vion gebruikt. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

Deze website (exclusief de aan deze website gekoppelde websites) wordt beheerd door Vion N.V., een rechtspersoon naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18032521, statutair gevestigd te Best en kantoorhoudende te (5281 RM) Boxtel aan het adres Boseind 15 (“Vion”, "wij", "we", "ons", "onze").

Toepasselijkheid
Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie, aanbevelingen en/of diensten die op deze website worden aangeboden (hierna: “Informatie”), stemt u ermee in dat onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers/gebruikers van deze website en de daarop aanwezige Informatie. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website niet verder te bezoeken of te gebruiken. Wij willen u erop wijzen dat deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment, zonder nadere berichtgeving, kunnen veranderen en adviseren u, als bezoeker en/of gebruiker van deze website, om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig op mogelijke veranderingen na te lezen.

Gebruik de printbutton om de Gebruiksvoorwaarden te printen of downloaden. Wilt u een print van de Gebruiksvoorwaarden ontvangen, stuur dan een e-mail met uw adres naar receptie.boxtel(at)vionfood(dot)com.

Beschikbaarheid van de website en wijzigingen
Toegang tot de website van Vion wordt op tijdelijke basis verleend en wij behouden ons het recht voor de dienst(en), die wij via onze website verlenen - zonder nader kennisgeving - te staken en gestaakt te houden of aan te passen.

Deze website is ervoor bedoeld 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar te zijn. Vion is echter niet aansprakelijk als deze website om enigerlei reden op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is of de mate van beschikbaarheid niet gerealiseerd wordt. Indien wij dit noodzakelijk achten, kunnen wij de toegang tot de website opschorten of de website voor onbepaalde tijd sluiten. Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van de website of de hele website af en toe beperken.

U bent ervoor verantwoordelijk alle maatregelen te treffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website. U bent er ook voor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang verschaffen tot onze website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en zich eraan houden.

Wij streven ernaar onze website regelmatig te actualiseren en kunnen de inhoud te allen tijde veranderen. Informatie op onze website kan op een bepaald moment verouderd zijn, maar wij zijn geenszins verplicht deze te actualiseren.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoelen verstrekt en is geen advies. Vion is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik (of de onbruikbaarheid) van de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door (de overdracht van) virussen of onjuistheden of onvolledigheden in de Informatie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Vion. Vion is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals schade die voortvloeit uit niet, fout of vertraagd afgeleverde op elektronische wijze gecommuniceerde informatie, onderschepping of verandering van op elektronische wijze gecommuniceerde informatie door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor de elektronische communicatie van informatie. Dit tast onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een foutieve voorstelling van fundamentele zaken en eventuele andere aansprakelijkheid die krachtens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt niet aan.

Links naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, banners of buttons) naar externe websites. Dit betekent niet automatisch dat Vion verbonden is aan deze websites of aan de eigenaren daarvan. Vion is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites en de daarop vermelde Informatie. Vion is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites, waarop verwijzingen naar deze website staan of waarnaar verwijzingen  op deze website worden gegeven. Onze Privacyverklaring en Cookiesverklaring zijn niet van toepassing op het eventuele verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op of via zulke externe websites. Wij raden u aan voor het gebruik van externe websites de daarop van toepassing verklaarde gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen.

Persoonsgegevens
Op de verwerking van persoonsgegevens is onze Privacyverklaring en Cookieverklaring van toepassing. Wij raden u aan onze Privacy- en Cookieverklaring aandachtig door te lezen voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij iets anders wordt aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten, op onder andere maar niet uitsluitend teksten, afbeeldingen, beeldmateriaal, geluiden en software eigendom van Vion en/of aan haar gelieerde vennootschappen of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is toegestaan een gedeelte van de website te printen of downloaden naar een harde schijf voor persoonlijk, informatief (niet-commercieel) gebruik, mits de inhoud ongewijzigd blijft en de volgende copyright vermelding wordt opgenomen: “© Vion Food Group. Alle rechten voorbehouden.” Alle overige vormen van gebruik van de website en de daarop beschikbare Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een gedeelte van) de website van Vion in een externe website of het aanmaken van links, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Vion en een andere (externe) website, zijn zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vion verboden. Commercieel gebruik van een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken is te allen tijde verboden.

Door u verstrekte Informatie 
Informatie die u op deze website uploadt, evenals alle andere activiteiten op deze site:

 • mogen niet onjuist, foutief of misleidend zijn;
 • mogen geen toepasselijke wetgeving, regelgeving, licenties of rechten van derden schenden of daar inbreuk op maken;
 • mogen niet schadelijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, kwetsend of op raciale of etnische gronden aanstootgevend zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden;
 • mogen geen illegale activiteiten mogelijk maken;
 • mogen geen seksueel expliciete beelden tonen;
 • mogen niet aanzetten tot onwettig geweld noch dit promoten;
 • mogen niet discriminerend zijn op basis van ras, geslacht, huidskleur, geloof, geaardheid, handicap en mogen niet anderszins bij wet verboden zijn;
 • mogen geen materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken;
 • mogen geenszins de juiste werking van de website verstoren en mogen niet de beveiliging omzeilen van, zonder toestemming binnendringen in of de werking verstoren van de website of heimelijk een systeem, informatie of persoonsgegevens onderscheppen, hiertoe onbevoegd toegang verschaffen of deze toe-eigenen.

Hierbij verklaart u dat uw eventuele bijdrage aan deze website aan bovenvermelde normen voldoet.

Vion meldt dergelijke overtredingen of misdrijven aan de betreffende handhavingsinstanties en werkt met die instanties samen door uw identiteit aan deze bekend te maken in geval van (het vermoeden van) een overtreding of misdrijf. Indien een schending van de bovenstaande voorwaarden wordt geconstateerd, stopt uw recht om gebruik te maken van onze website onmiddellijk.

Vion heeft het recht om zonder nadere kennisgeving informatie, materialen of berichten te verwijderen die u op onze website plaatst, indien deze informatie, berichten of dit materiaal naar onze mening niet voldoen aan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde normen ten aanzien van de inhoud van de website.

Vrijwaring
Hierbij verklaart u Vion te zullen vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle eventuele rechtsgedingen, vorderingen en aansprakelijkstellingen gericht tegen Vion als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de door u verstrekte informatie, materialen of berichten op onze website, die de (intellectuele eigendoms-)rechten schenden van een derde of die anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Nietigheid
Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan blijft het  resterende gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Het nietige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden zal worden vervangen door geldige bepalingen die rechtskracht hebben en die zoveel mogelijk overeenkomen met de bepalingen van het nietige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid ervan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Vragen, opmerkingen of suggesties
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van uw bezoek en het gebruik van deze website, neem dan contact met ons op via telefoon +3188 995 3555 of per brief naar Vion N.V., t.a.v. Afdeling Communicatie, Postbus 1, 5280 AA Boxtel.

Cookieverklaring

Wanneer u de website van Vion bezoekt, gebruiken wij cookies om telkens als er interactie tussen u en ons plaatsvindt bepaalde soorten informatie op te slaan, zoals het aantal bezoeken aan de website, hoe lang u op de website bent en welke pagina's u bekijkt op de website, uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres en internetdomein.

Wat is een cookie?
Cookies zijn tekstbestandjes die wij naar uw internetbrowser sturen, die de cookie vervolgens op de vaste schijf van uw computer opslaat, waardoor wij u bij uw volgende bezoek aan onze website kunnen herkennen. Wij verzamelen de hierboven genoemde informatie om het gebruik van onze website te monitoren, u te voorzien van een website en een dienst die bij uw interesses past en om u informatie over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten en diensten, die aansluit op uw interesses, te sturen.

Soorten cookies


Sessiecookies
Het content managementsysteem (“CMS”) van deze website, TYPO3, plaatst een cookie om uw sessie bij te houden en zo de werking van het CMS voor u te optimaliseren. Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (“Google”), als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de "anonymizeIp ()", waardoor IP-adressen worden ingekort. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Blokkeren van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt als u een cookie ontvangt of dat het ontvangen van cookies geweigerd wordt. Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De manier waarop u dit kunt doen, hangt af van de internetbrowser die u gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat bepaalde delen van de website van Vion niet of niet optimaal zullen functioneren, indien u ervoor kiest om cookies te blokkeren.

Let wel: het is mogelijk dat u dan niet meer alle mogelijkheden van onze website kunt gebruiken. De cookies worden verzameld via de server van Vion. Het opslaan en overdragen van uw gegevens via internet wordt beveiligd door middel van de momenteel gebruikelijke technieken.

Het verwijderen van cookies
Na het bezoek aan de website van Vion kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. 

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens door Vion N.V. en/of haar dochterondernemingen (“Vion”) worden verzameld, voor welke doeleinden dat wordt gedaan, hoe de persoonsgegevens worden gebruikt, geraadpleegd, openbaar gemaakt of anderszins verwerkt en beschermd. Meer informatie over Vion is te vinden op https://www.vionfoodgroup.com/nl/about-vion.

In deze Privacyverklaring wordt onder “persoonsgegevens” verstaan alle informatie of informatieonderdelen aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die door Vion worden verzameld tijdens de interacties tussen u en Vion in verband met de diensten die zij aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot alle offline en online gegevensverzamelingen van alle persoonsgegevens. Deze privacyverklaring maakt deel uit van de Gebruikersvoorwaarden van de website van Vion.

Uw toestemming
Vion zal alleen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, raadplegen, openbaar maken of anderszins verwerken met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij zullen u expliciet om toestemming vragen om de door u aan Vion verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, verklaart u daarmee tevens dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn.

Kinderen
De website van Vion en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn gebouwd voor gebruik door volwassenen. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je de voorwaarden van deze Privacyverklaring bespreken en toestemming verkrijgen van jouw ouder/voogd en er zeker van zijn dat je de inhoud hiervan begrijpt en accepteert. Als wij ontdekken dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van minderjarigen zonder toestemming van een ouder/voogd terwijl deze toestemming vereist was, zullen deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een leeftijdscontrole.

Persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen
Tijdens uw interactie met Vion kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals maar niet beperkt tot:
Uw naam;
Uw postadres;
Uw telefoonnummer;
Uw e-mailadres;
Uw IP-adres;
Uw geslacht;
Uw gebruik van en activiteiten op de website van Vion.

Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten op onze website, zoals onder andere maar niet beperkt tot verkeersgegevens en locatiegegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
Uw IP-adres;
Uw cookie-ID;
Uw webbrowser;
Uw locatie;
De webpagina’s die u op de Vion-website bezoekt.

Daarnaast kunnen u wij om bovenstaande gegevens vragen of deze ontvangen, indien u deze verstrekt door formulieren op onze website in te vullen ten behoeve van:
(1)  het ontvangen van informatie;
(2)  het deelnemen aan een wedstrijd of actie die door ons of een aan ons gelieerde onderneming wordt gesponsord;
(3)  het melden van een probleem met onze website;
4)   het deelnemen aan enquêtes die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • ervoor zorgen dat de inhoud van onze website zo effectief mogelijk voor u en voor uw computer gepresenteerd wordt;
 • u voorzien van informatie, producten of diensten waar u ons om verzoekt of waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn en ten aanzien waarvan u uw toestemming heeft gegeven om voor dit doel benaderd te worden;
 • het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons;
 • u gebruik laten maken van interactieve elementen van onze diensten, op het moment dat u daarvoor kiest;
 • u op de hoogte brengen van veranderingen aan/in onze diensten.

Als u een contactformulier op de website van Vion invult of ons een e-mail toestuurt, dan worden de gegevens die u aan ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het contactformulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Bekendmaking van uw persoonsgegevens
Uw gegevens kunnen bekend worden gemaakt of beschikbaar worden gesteld aan (of gebruikt namens) Vion of  derden, indien en voor zover dit nodig is:

 • om uw vragen te beantwoorden / aan uw informatieverzoek te voldoen;
 • indien wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens bekend mogen maken aan de kandidaat-verkoper of -koper van het bedrijf of de activa in kwestie;
 • indien (delen van) Vion of vrijwel alle activa ervan worden verworven door een derde, in welk geval de persoonsgegevens van klanten die door Vion worden verwerkt, deel uitmaken van de activa die worden overgedragen;
 • indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen, teneinde te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;
 • om onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten na te komen of de rechten, eigendom of veiligheid van Vion, onze klanten of derden te beschermen. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen, organisaties en (handhavings-)instanties teneinde fraude of misbruik tegen te gaan en kredietrisico's te beperken.

Materiaal op onze website uploaden
Indien u ongevraagd ideeën, informatie en/of materialen in de vorm van onder andere maar niet uitsluitend tekst, afbeeldingen, geluiden of software (“Materiaal”) op deze website plaatst, uploadt of per e-mail of anderszins naar Vion stuurt, heeft Vion het volledige recht dit Materiaal kosteloos en ongelimiteerd te gebruiken, te kopiëren, distribueren en/of commercieel te exploiteren en is Vion niet gehouden aan enige geheimhoudingsverplichting ten aanzien van dit Materiaal. Vion heeft het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat het materiaal dat u op onze website hebt geplaatst of geüpload, inbreuk maakt op enig aan deze derden toekomend recht, zoals intellectuele eigendomsrechten of op het recht op privacy.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u het recht om Vion te verzoeken om rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de uw persoonsgegevens betreffende verwerking. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met receptie.boxtel(at)vionfood(dot)com onder vermelding van uw naam, indien van toepassing de bedrijfsnaam, en adres. Door het indienen van het verzoek tot inzage verklaart u dat u de rechthebbende van de persoonsgegevens bent, waarin u inzage verzoekt.

U kunt op elk gewenst moment de door u aan Vion verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór intrekking daarvan, onverlet. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Vion, dan heeft u het recht deze klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beveiligen en beschermen. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken of behandelen eisen wij dat zij dit ook doen.

Gekoppelde sites
Onze websites kunnen verwijzingen bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en andere derden. Als u een verwijzing naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid kennen en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid alvorens uw persoonsgegevens op te geven op deze websites.

Veranderingen in onze Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Alle eventuele toekomstige wijzigingen die wij doorvoeren in onze Privacyverklaring, worden op deze website gepubliceerd.

Contact
Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en/of informatieverzoeken. Gelieve deze te verzenden naar receptie.boxtel(at)vionfood(dot)com onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres. Indien uw vraag moet worden beantwoord door medewerkers buiten de EER die voor Vion of voor een van onze leveranciers werken, is het mogelijk dat de gegevens die wij over u verzamelen moeten worden doorgestuurd naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) .