Wij laten zien hoe we schoonmaken

Hidden

Grondige reiniging, elke dag weer

Da­ge­li­jks wor­den alle pro­duc­tie­ruim­tes en ma­chi­nes na de pro­duc­tie grondig ge­rei­nigd en ge­des­in­fec­te­erd. Vuil, bac­te­riën en uit­ein­de­li­jk ook weer re­stan­ten van schoon­maak­mid­de­len moe­ten elke dag weer, zon­der een spoor ach­ter te la­ten, wor­den ver­wi­j­derd. Het schoon­maak­team werkt in ver­schil­len­de stap­pen. Na de laats­te stap moet al­les schoon zijn, voor­dat de pro­duc­tie de vol­gen­de dag weer kan be­gin­nen.

Hidden

Uiteindelijk hygiënisch schoon

On­ge­veer hon­derd mil­jo­en men­sen we­reld­wi­jd eten da­ge­li­jks een pro­duct ver­werkt in één van onze pro­duc­tie­lo­ca­ties. Het is onze be­lan­gri­jks­te taak om er voor te zor­gen dat de pro­duc­ten vei­lig en ge­zond zijn. Een go­ede rei­ni­ging is hier­voor een ver­eis­te. Da­ge­li­jk­se schoon­maak van onze pro­duc­tie­lo­ca­ties beho­ort daarom tot onze kern­ta­ken. Hoe dit er aan toe gaat op een lo­ca­tie waar da­ge­li­jks 20.000 var­kens wor­den ver­werkt, wordt uit­ge­legd door Mi­chel van den Oever, Fa­ci­li­ty Ma­na­ger bij Vion Box­tel.

“Vuil en bac­te­riën moe­ten, zon­der een spoor ach­ter te la­ten, wor­den ver­wi­j­derd.” In on­ge­veer 5 uur brengt een schoon­maak­team van 25 per­so­nen de pro­duc­tie­ruim­tes in 5 stap­pen weer vol­le­dig op orde. En dit ie­de­re dag weer op­nieuw.

Hidden
Hidden

Voorspuiten

Het pro­duc­tie­team zorgt er aan het ein­de van de dienst voor dat de pro­duc­tie­af­de­ling klaar is voor de schoon­maak. “Dit no­e­men we veeg­schoon op­le­ve­ren.” Het pro­duc­tie­af­val wordt met een be­zem of trek­ker bij el­ka­ar ge­veegd en op­ge­ruimd, ma­chi­nes wor­den ge­de­mon­te­erd en alle los­se ma­te­ria­len wor­den op­ge­bor­gen. “Er moe­ten ti­j­dens de schoon­maak geen ge­vaar­li­jke si­tua­ties kun­nen ont­s­ta­an.” Ver­vol­gens gaat het schoon­maak­team aan de slag. De eers­te stap is het voor­spui­ten. “Dat be­te­kent dat de schoon­ma­kers al het vuil van de af­de­ling, wat je met je blo­te oog ziet, bij el­ka­ar spui­ten, op­schep­pen en af­voe­ren.”

Bij de tweede stap wordt de hele af­de­ling in­ge­schuimd. “Met ge­ka­li­bre­er­de ap­pa­ra­tuur bren­gen we een schuim­laag op de ma­chi­nes aan die niet zicht­ba­re ver­vui­ling oplost en ver­wi­j­derd. Dit kan bij­vo­or­beeld een laag­je vet zijn, dat ei­gen­li­jk niet met het blo­te oog te zien is, maar wel op de ap­pa­ra­tuur zit.” In de der­de stap wordt het schuim met de rest­ver­vui­ling ver­wi­j­derd. “Dat doen we met wa­ter en een spuit­pis­tool.”

Hidden

Desinfecteren

Bij de vier­de stap gaat de schoon­maak­plo­eg des­in­fec­te­ren. “Als des­in­fec­tie­mid­del ge­brui­ken we al­le­en che­mie, spe­ci­fiek to­e­ge­spitst en ge­cer­ti­fice­erd voor ge­bruik in de le­vens­mid­de­len­in­dus­trie.” Met dit des­in­fec­tie­mid­del sproei­en ze alle ap­pa­ra­tuur in om de bac­te­riën dood te ma­ken. Ook dat pas­sen ze weer toe met ge­ka­li­bre­er­de ap­pa­ra­tuur. “Wij we­ten hier­door pre­cies wat er ge­be­urt en hoeveel er ge­bruikt wordt.” Ver­vol­gens wordt al­les in de vi­jf­de en te­vens de laats­te stap weer af­ge­s­po­ten en schoon­ge­spo­eld met lei­ding­wa­ter. “Wat je dan over hebt is een scho­ne af­de­ling die ook ge­des­in­fec­te­erd is. Hygiënisch schoon, no­e­men we dat.”

Na­dat de schoon­maak­plo­eg haar taak heeft ge­da­an, star­ten we de vol­gen­de pro­duc­tie-dag met een pre-SSOP (Pre Sa­ni­ta­ti­on Stan­dard Ope­ra­ting Pro­ce­du­res). Dit is een da­ge­li­jk­se con­tro­le op het schoon­maa­k­re­sultaat.

Hidden

Schoonmaakbestek

Alle stap­pen, re­gels en vo­or­waar­den lig­gen vast in een schoon­maak­be­s­tek. “Dit is een do­cu­ment waa­rin pre­cies staat uit­ge­legd wat het schoon­maak­be­d­ri­jf moet doen. Bij­vo­or­beeld hoe warm het wa­ter moet zijn, hoeveel druk er op het spuit­pis­tool moet sta­an, wel­ke des­in­fec­tie­mid­de­len ge­bruikt mo­gen wor­den en noem maar op.” On­danks dat dit al­le­maal vast­ligt, is het toch ook nog noodzake­li­jk om er op te con­tro­le­ren. “Dit doen we ook da­ge­li­jks om er ze­ker van te zijn dat we vei­lig kun­nen star­ten met onze pro­duc­tie en de hygiëne ge­waar­borgd is.”