terug

BRC Food en IFS Food

 

De standaarden BRC Food (Wereldwijde Standaard voor Voedselveiligheid) en IFS Food (International Featured Standards Food) zijn ontwikkeld om de voedselveiligheid te specificeren door middel van kwaliteitsgerichte en operationele criteria. Binnen Vion hebben alle productiebedrijven de BRC en/of IFS standaard geïmplementeerd en zijn gecertificeerd. Hiermee zorgt Vion in alle pro­duc­tie­be­d­rij­ven voor een ga­ran­tie door een uni­for­me kwa­li­t­eits­norm op ba­sis van een be­trouw­baar test­sys­te­em. De BRC Food en IFS Food zijn stan­daarden voor be­d­rij­ven die levensmiddelen ver­wer­ken. In beide standaarden zijn onder andere de volgende thema’s te vinden:

  • Betrokkenheid van het hoger management/verantwoord ondernemen
  • Een HACCP-plan
  • Een managementsysteem gericht op kwaliteit
  • Voorwaardelijke programma’s
  • Metingen, analyses, verbeteringen
  • Food defense (met name in IFS Food)

Meer in­for­ma­tie over IFS Food, de ei­sen en de be­o­or­de­lings­cri­te­ria vindt u op www.ifs-certification.com. Meer in­for­ma­tie over BRC Food, de ei­sen en de be­o­or­de­lings­cri­te­ria vindt u op www.brcglobalstandards.com.  

De cer­ti­fi­ca­ten en auditverslagen vindt u op de pa­gi­na's van de in­di­vi­due­le Vion-locaties.