terug

Extra kwaliteitssystemen

Een aantal locaties is gecertificeerd voor extra kwaliteitssystemen, zoals BLK of biologisch. Om risico’s te beperken binnen de keten, spoort Vion zijn leveranciers aan om zich te houden aan en hun activiteiten te certificeren volgens een Good Agricultural Practice-regeling (GAP), zoals QS of IKB.

 • IKB - Integrale Ketenbeheersing

  IKB Varken is ontwikkeld als maatstaf voor het verantwoord produceren van varkensvlees. Speerpunten zijn kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Meer informatie vindt u op www.ikbvarken.nl.

 • QS - Qualität und Sicherheit
  QS (Qualität und Sicherheit, ofwel Kwaliteit en Zekerheid) is een kwaliteitssysteem voor vlees en vleesproducten in Duitsland. Van voedselproducenten en veehouders tot retail, alle stappen van het productieproces worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke certificerende instanties. Meer informatie vindt u op www.q-s.de

 • BLK - Beter Leven keurmerk  Vion brengt vlees op de markt van dieren die zijn opgegroeid in een bedrijf dat de welzijnsnormen van de Dierenbescherming heeft geïmplementeerd. Deze normen zijn per diersoort bepaald en hebben onder andere betrekking op meer leefruimte en extra speelmateriaal. Om te borgen dat het vlees met BLK-logo in de supermarkt ook daadwerkelijk komt van een dier dat opgegroeid is in een BLK-bedrijf, worden alle bedrijven in de keten gecontroleerd en gecertificeerd. Meer informatie vindt u op www.beterleven.dierenbescherming.nl.

 • Biologisch  Vion brengt bio­lo­gisch vlees op de markt dat voldoet aan de EG-ver­or­de­ning (EG VO 1804/​​99). In deze verordening staan de eisen voor de veehouders (onder andere welzijnseisen voor de dieren en eisen aan het voer), landbouwers (voor de productie van het veevoer en de plantaardige ingrediënten voor de eindproducten) en alle verwerkers in de keten. Deze eisen worden door een onafhankelijke certificerende instantie gecontroleerd, in Nederland wordt dit gedaan door SKAL. U vindt de cer­ti­fi­ca­ten en auditverslagen op de pa­gi­na's van de individuele Vion-locaties, voor zo­ver deze bio-ge­cer­ti­fice­erd zijn.