terug


Controle door de NVWA

In alle slachthuizen van Vion hecht men grote waarde aan interne en externe controles. Van bijzondere betekenis voor de consument zijn de regelmatige controles door de NVWA. Hierbij gaat het in principe om officiële controles door de overheid op drie belangrijke gebieden: officiële slachtdier- en vleesinspecties (alleen slachthuizen), residucontroles (alleen slachthuizen) en het hygiënetoezicht van alle Vion-bedrijven.

De controles door de overheid hebben vooral betrekking op drie terreinen:

1. Officiële slachtdier- en vleesinspectie (alleen slachterijen)

Als de dieren bij het slachthuis aankomen, worden ze in het kader van de officiële slachtdierinspectie één voor één door toezichthoudende dierenartsen onderzocht. Deze dierenartsen leggen de nadruk vooral op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Er wordt gecontroleerd of daadwerkelijk alleen gezonde dieren worden geslacht. Alleen gezonde dieren worden toegelaten tot de slacht. Mocht er gegronde twijfel bestaan of de gezondheid en/of het welzijn van een dier voldoet aan de normen, dan voert de dierenarts aanvullend onderzoek uit of besluit dat bepaalde dieren niet tot de slacht worden toegelaten. De officiële slachtdierinspectie is bij Vion een belangrijk element om de voedselveiligheid voor de consument te kunnen garanderen.

Bij de vleesinspectie worden karkassen en bijproducten onderzocht op de geschiktheid voor consumptie en daarop beoordeeld. Deze werkzaamheden worden door toezichthoudende dierenartsen en keurmeesters uitgevoerd. De toezichthoudende dierenarts moet er vooral op toezien dat de EG-stempel alleen wordt toegekend aan vlees dat de slachtdier- en vleesinspectie heeft doorlopen. De EG-stempel geeft aan dat het vlees geschikt is voor consumptie.

Als er bij de officiële vleesinspectie aanwijzingen zijn dat er sprake is van ziekte die zich over het hele karkas heeft verspreid, c.q. effect heeft op het hele karkas, zal het dier als ongeschikt voor consumptie worden bestempeld en niet in de voedselketen terecht komen. Vlees dat ongeschikt is verklaard, wordt onder officieel toezicht onschadelijk gemaakt en verwijderd. Als er sprake is van plaatselijke afwijkingen aan delen van het karkas of aan organen, worden deze onder toezicht van de dierenarts verwijderd.

De resultaten van de officiële slachtdier- en vleesinspectie in de Vion-bedrijven publiceren wij op de pagina keuringsresultaten.

2. Residucontroles (alleen slachterijen)

Het gebruik van medicijnen in de veehouderij is aan strenge regels gebonden en mag alleen plaatsvinden op recept van een dierenarts. Na het toedienen van medicijnen moeten wettelijk verplichte wachttijden worden aangehouden voordat een dier mag worden geslacht. De boer moet het medicijngebruik nauwkeurig bijhouden.

Bij de officiële residu-inspecties in het slachthuis wordt gecontroleerd of de regels zijn nagevolgd. Eén van de testprogramma's is gericht op de controle op restanten van antibiotica in het vlees. 

3. Hygiënetoezicht op alle Vion-bedrijven

Volgens een door de NVWA vastgesteld controlestramien vinden in de Vion-bedrijven regelmatig aangekondigde en onaangekondigde controles plaats. Deze hygiëne-inspecties hebben voornamelijk betrekking op de eisen die op basis van de voedingsmiddelenverordeningen worden gesteld aan bedrijven die voedingsmiddelen produceren. Daarbij worden de hygiëne-kenmerken van de locatie gecontroleerd, zoals beheer en onderhoud, reiniging en desinfectie van de productieruimtes, het traceersysteem en een groot aantal aanvullende eisen.