terug


Hoe wij op dierenwelzijn controleren

Wij hechten grote waarde aan een hoog niveau van dierenwelzijn in onze slachterijen. Daarbij staan twee thema's op de voorgrond. Het gaat enerzijds om de technische infrastructuur en anderzijds om de procedures voor de medewerkers die met dieren omgaan. Ons controlesysteem is erop gericht om op beide terreinen continu te controleren of de regels worden gevolgd.

Opleiding en scholing

Alle personen die werken met levende dieren, verdoven en doden zijn specifiek getraind op de dierenwelzijnsaspecten van hun werkzaamheden. Alle arbeidsplaatsen van deze medewerkers zijn ook dermate ingericht dat zij alle noodzakelijke hulpmiddelen ter beschikking hebben om dierenwelzijn continu op een correcte wijze te borgen.

Binnen alle slachterijen van Vion zijn opgeleide en erkende animal welfare officers aanwezig. Deze personen beschikken over verregaande bevoegdheden om in alle situaties die met dierenwelzijn te maken hebben, onmiddellijk en professioneel in te grijpen.

Overal waar binnen Vion wordt gewerkt met levende dieren bestaan er uitgebreide protocollen waarin wordt voorzien in het borgen van dierenwelzijn. Mocht een dier zich in een situatie bevinden waarin het dierenwelzijn kan worden geschaad, dan zijn er faciliteiten aanwezig om elk onnodig lijden van dieren onmiddellijk te voorkomen.

Interne controles

Medewerkers van Vion monitoren continu het dierenwelzijn van de dieren. Alle resultaten van deze monitoring worden schriftelijk vastgelegd. Op deze wijze is op elk moment inzichtelijk hoe de situatie ten aanzien van dierenwelzijn is.

Andere, speciaal daartoe opgeleide medewerkers van Vion, verifiëren dagelijks de dierenwelzijnsaspecten en -situaties. Via deze verificatie wordt eenduidig vastgelegd of alle procedures worden gevolgd en of de monitoring van dierenwelzijn op een correcte wijze wordt uitgevoerd.

Interne auditoren van Vion, dierenartsen met naast hun dierenartsopleiding aanvullende training op het gebied van dierenwelzijn, voeren jaarlijks een interne audit uit op dierenwelzijn in elke slachterij.

Onafhankelijke controles

Diverse afnemers beoordelen de inspanningen ten behoeve van dierenwelzijn in de verschillende Vion-slachterijen of laten ze door onafhankelijke experts controleren.

In het kader van de IKB, BLK en QS-programma's worden bij de jaarlijkse controles ook aspecten van dierenwelzijn meegenomen.

Verschillende bedrijven zijn conform onafhankelijke dierenwelzijnsnormen gecertificeerd (onder andere Beter Leven keurmerk, Tierschutzlabel etcetera).

Overheidstoezicht

In alle Vion-slachterijen zijn tijdens de productie altijd minimaal 2 overheidsdierenartsen aanwezig. Eén van deze overheidsdierenartsen keurt alle levende dieren in het kader van het slachtdieronderzoek en houdt continu toezicht op de stal, evenals op het verdoven en doden van de dieren. Alle afwijkingen van dieren worden zowel door de overheidsdierenarts als door de medewerkers van Vion schriftelijk vastgelegd.

Bovendien doen overheidsinstanties regelmatig dierenwelzijnsaudits bij Vion. Tijdens deze audits gaat het niet alleen om de technische inrichting van de slachterijen, maar ook om het goed functioneren van alle apparatuur en de correcte werkwijze van alle medewerkers.

Cameratoezicht

In Vion-slachterijen hangen camera's en wordt gebruik gemaakt van Closed Circuit Television (CCTV). Daarmee wordt dag en nacht toezicht gehouden op het werk met dieren.